Spojená škola

Čo ponúkame

Vitajte

na stránke Spojenej školy v Poltári, ktorá píše svoju históriu od roku 1959.

Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života na škole. Škola má bohatú tradíciu a počas svojej existencie neustále prispievala k výchovno-vzdelávaciemu procesu v meste Poltár, ale i mimo neho.

Naša škola je významnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou a zabezpečuje svojimi podmienkami perspektívu pre mnohých absolventov základných škôl, ktorí majú záujem vzdelávať sa v poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a sklárskych odboroch.

Škola poskytuje

Škola je dostatočne materiálne vybavená pre vyučovanie, k dispozícii má odborné učebne – učebňa informatiky, jazyková učebňa, učebňa pre vyučovanie odborných predmetov, chemické laboratórium a chemická učebňa, učebňa pre vyučovanie lesníckych odborov.

Študenti si môžu vybrať z troch jazykov, ktoré sa u nás vyučujú – anglický, nemecký a ruský. Škola má vlastnú telocvičňu.
Odborný výcvik žiaci vykonávajú v dielňach, na vlastnom hospodárstve v Rovňanoch, na rôznych zmluvných podnikoch: – predovšetkým štátne lesy, komposesorát České Brezovo, PD Poltár.

S učebným odborom cukrár súvisí aj vlastný bufet, kde sa zhodnocujú produkty našej kuchyne a cukrárskych výrobkov. Škola buduje vlastné reštauračné zariadenie, v ktorom budú vykonávať odborný výcvik študenti odborov kuchár, čašník – servírka, alebo hostinský, ktorý od školského roka 2009/2010 máme schválený v sieti učebných odborov.
Počas svojej existencie sa naša škola zaradila medzi popredné vzdelávacie inštitúcie v našom regióne a v tomto smere chceme aj naďalej pokračovať. Škola poskytuje možnosť ubytovnia v školskom internáte.

Potrebujem informácie

V prípade akýchkoľvek informácii nás neváhajte kontaktovať.

rawpixel-778690-unsplash.jpg