Odborná príprava

Odborná príprava je dôležitou súčasťou štúdia na našej škole. Organizovanie a prácu na odbornom výcviku zabezpečuje 8 majstrov odbornej výchovy s plnou kvalifikáciou. Pri spracovaní plánov pre jednotlivé odbory vychádzajú z profilu absolventa, väzieb na teoretické vyučovanie, materiálne podmienky školy a regiónu. Témy odborného výcviku a praxe žiaci spolu s majstrami plnia podľa náležitosti na pracoviskách účelového hospodárstva Rovňany,   v dielňach v areáli školy, v cukrárskej dielni a na zmluvných podnikoch. Úsek odbornej prípravy vyvíja rôzne aktivity, napríklad výstavky prác žiakov, drobný predaj výrobkov, poskytovanie služieb mechanizácie poľných prác aj inú podnikateľskú činnosť s dostupnou technikou. Jeho súčasťou je aj výcvik vodičov motorových vozidiel.

V odbore mechanizátor lesnej výroby sa žiaci pripravujú na vykonávanie odborných pracovných činností v lesnom hospodárstve, hlavne v pestovnej a ťažbovej činnosti. Nadobúdajú spôsobilosť na obsluhu všetkých druhov mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve. Svoju kvalifikáciu môžu využívať získaním potrebných oprávnení na obsluhu mechanizmov, ako je ručná motorová reťazová píla pri ťažbe dreva, univerzálny kolesový traktor pri sústreďovaní dreva, špeciálny lesný kolesový traktora  pri sústreďovaní dreva, profesionálny motorový krovinorez, nakladací žeriav na „guľatinu“(hydraulická ruka). Vodičské oprávnenie skupiny T, B. Žiaci absolvujú odborný výcvik v porastoch zmluvných podnikov vlastníkov lesov v rámci regiónu.

Príprava žiakov v učebnom odbore poľnohospodár-farmárstvo zahŕňa praktické vyučovanie organizované podľa vzdelávacieho programu v dielňach areálu školy, na účelovom hospodárstve Rovňany, alebo priamo na pracoviskách zmluvných zamestnávateľov. Teoretické poznatky sú tak aplikované, do praktických činností odvetvia, ako je biológia rastlín a zvierat a základy technológie pestovania, ošetrovania a zberu rastlín. Praktickým činnostiam predchádzajú preškolenia o dodržiavaní hygieny, bezpečnosti práce a ochrany zdravia na pracoviskách. Špecifické činnosti zahŕňa obsluhu strojov a zariadení na obrábanie pôdy, sejbu, ošetrovanie, zber a uskladňovanie rastlín. Práce v dielňach súvisia s opravami a údržbou mechanizačných prostriedkov a poľnohospodárskej techniky. Absolventi tohto odboru sa môžu sa uplatniť pri prevádzkovaní súkromných fariem, alebo sa uchádzať o zamestnanie v oblasti poľnohospodárstva.

Žiaci v učebnom odbore cukrárstvo, absolvujú praktické vyučovanie v priestoroch dielní cukrárskej výroby a na pracoviskách u zmluvných zamestnávateľov. Odborný výcvik je zameraný na normovanie, prípravu a výrobu cukrárenských výrobkov pod dozorom majstra odborného výcviku. Dôraz sa kladie na využívanie vedomostí, zručností a návykov pri príprave múčnikov, dezertov a cukroviniek, podľa predpísaných postupov a noriem. Žiaci v priebehu štúdia sú postupne zaraďovaní na jednotlivé pracoviská odborného výcviku. Podmienkou pre absolvovanie tohoto odboru je vlastniť platný zdravotný preukaz.

Po absolvovaní trojročných učebných odborov budú môcť žiaci pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu v príslušných študijných odboroch, za účelom získania úplného stredného odborného vzdelania, ktoré sa končí maturitnou skúškou.

Share on facebook
Facebook