Kategória: Rôzne

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja.

Spojenej škole v Poltári, Železničná 5, 987 01 sa podnety , týkajúce sa protispoločenskej činnosti a korupcie vybavujú na základe vnútorného predpisu Smernica č. 009/2023/UHKBBSK v ktorom je rozpracovaný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Spojenej školy a BBSK.   Smernica_č._009_2023_UHKBBSK

Čítať viac »
Rôzne

Národný projekt BBSK

Spojená škola Poltár realizuje Národný projekt 1 s názvom: Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“. Bližšie informácie nájdete na  https://idemnastrednu.sk/narodny-projekt Bližšie informácie a aktuality o projekte nájdete na tomto odkaze: AKTUALITY BBSK

Čítať viac »

Organizácia školského roka

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin v školskom roku 2021/2022 a v súlade

Čítať viac »