Kategória: Rôzne

Rôzne

Národný projekt BBSK

Spojená škola Poltár realizuje Národný projekt 1 s názvom: Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“. Bližšie informácie nájdete na  https://idemnastrednu.sk/narodny-projekt Bližšie informácie a aktuality o projekte nájdete na tomto odkaze: AKTUALITY BBSK

Čítať viac »

Organizácia školského roka

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin v školskom roku 2021/2022 a v súlade

Čítať viac »

Smernica 003/20158 UHK BBSK

 Spojenej škole v Poltári, Železničná 5, 987 01 sa podnety , týkajúce sa protispoločenskej činnosti a korupcie vybavujú na základe vnútorného predpisu – Smernica 003/20158 s UHK BBSK, v ktorom je rozpracovaný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Spojenej školy a BBSK. Podľa čl.2

Čítať viac »

Súťaže

Z našich žiakov vyrastajú odborníci vo svojej profesii. Každoročne sa úspešne zúčastňujeme Majstrovstiev Slovenska v orbe, a súťaží v odborných zručnostiach v odbore: mechanizátor lesnej výroby a mechanizátor rastlinnej výroby. Naše učilište sa pravidelne a veľmi aktívne zúčastňuje súťaže a prehliadky “Jablko Novohradu”.

Čítať viac »

Projekty

Naša škola je partnerom projektu pre oblasť zvyšovania ekologickej výchovy a ochrany prírody pod názvom “Ekologické centrum Poltár pre rozvoj mladej generácie”. Zapojili sme sa do viacerých projektov, zameraných na modernizáciu vyučovacieho procesu.

Čítať viac »

Mimoškolská činnosť

Krúžková činnosť je veľmi bohatá a rôznorodá. U nás už tradične pracujú krúžky športové – stolnotenisový, volejbalový, strelecký, ďalej krúžky výpočtovej techniky, technický, aranžérsky, šikovných rúk, turisticko-ochranársky, zoologický, literárno-dramatický. Vydávame vlastný časopis Ozvena. So žiakmi sa každoročne zúčastňujeme tematických exkurzií napríklad na Agrokomplex, do Arboréta v Mlyňanoch, na Autosalón Nitra, Gastro

Čítať viac »