Kategória: Rôzne

Súťaže

Z našich žiakov vyrastajú odborníci vo svojej profesii. Každoročne sa úspešne zúčastňujeme Majstrovstiev Slovenska v orbe, a súťaží v odborných zručnostiach v odbore: mechanizátor lesnej výroby a mechanizátor rastlinnej výroby. Naše učilište sa pravidelne a veľmi aktívne zúčastňuje súťaže a prehliadky “Jablko Novohradu”.

Čítať viac »

Projekty

Naša škola je partnerom projektu pre oblasť zvyšovania ekologickej výchovy a ochrany prírody pod názvom “Ekologické centrum Poltár pre rozvoj mladej generácie”. Zapojili sme sa do viacerých projektov, zameraných na modernizáciu vyučovacieho procesu.

Čítať viac »

Mimoškolská činnosť

Krúžková činnosť je veľmi bohatá a rôznorodá. U nás už tradične pracujú krúžky športové – stolnotenisový, volejbalový, strelecký, ďalej krúžky výpočtovej techniky, technický, aranžérsky, šikovných rúk, turisticko-ochranársky, zoologický, literárno-dramatický. Vydávame vlastný časopis Ozvena. So žiakmi sa každoročne zúčastňujeme tematických exkurzií napríklad na Agrokomplex, do Arboréta v Mlyňanoch, na Autosalón Nitra, Gastro

Čítať viac »

Projekt Spojenej školy v Poltári

  Spojená škola získala finančnú podporu na projekt „Zvýšenie záujmu žiakov o poľnohospodárske a lesnícke odbory – Príprava regionálneho centra odborného vzdelávania v Poltári“ na základe Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014

Čítať viac »