Projekt Spojenej školy v Poltári

 

Spojená škola získala finančnú podporu na projekt „Zvýšenie záujmu žiakov o poľnohospodárske a lesnícke odbory – Príprava regionálneho centra odborného vzdelávania v Poltári“ na základe Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych  a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

Názov projektu: Zvýšenie záujmu žiakov o poľnohospodárske a lesnícke odbory – Príprava regionálneho centra odborného vzdelávania v Poltári“

Výška NFP: 592 682,51 Eur

Cieľ projektu: Zvýšenie počtu žiakov na praktickej výučbe poľnohospodárskych a lesníckych odboroch Spojene školy. Konkrétne pôjde o nárast počtu žiakov v poľnohospodárskych odboroch o 10 % a stabilizáciu  žiakov lesníckych odborov Spojenej školy.
Opis projektu: Projekt Zvýšenie záujmu žiakov o poľnohospodárske a lesnícke odbory – Príprava Regionálneho centra odborného vzdelávania v Poltári rieši skvalitnenie infraštruktúry pre praktickú výučbu obstaraním nových poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov pre praktické vyučovanie, odborný výcvik a odbornú prax v poľnohospodárskych  a lesníckych odboroch Spojenej školy v Poltári v súlade s požiadavkami zamestnávateľov. Projekt je zároveň prípravou na zriadenie Regionálneho centra odborného vzdelávania a prípravy.
Projekt má dve hlavné aktivity. V rámci hlavnej aktivity č. 1 Spojená škola Poltár obstará a modernizuje materiálno-technické vybavenie pre poľnohospodárske odbory. Hlavnou aktivitou č. 2 je obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pre lesnícke odbory Spojenej školy Poltár.
Výsledkom realizácie projektu bude obstaranie mechanizmov pre praktickú výučbu, čo povedie k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania školy, skvalitneniu profilu absolventa v súlade s požiadavkami trhu práce, zvýšeniu atraktívnosti študijných a učebných odborov pre žiakov a k naplneniu hlavného cieľa projektu. Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov na praktickej výučbe poľnohospodárskych a lesníckych odboroch Spojenej školy. Konkrétne pôjde o nárast počtu žiakov v poľnohospodárskych odboroch o 10 % a stabilizáciu žiakov lesníckych odborov Spojenej školy.
Zároveň jednotlivé opatrenia prispejú aj k regionálnemu rozvoju. Nové mechanizmy umožnia lepšie pripravovať absolventov pre trh práce, čo prispeje k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu konkurencieschopnosti regionálnej ekonomiky poskytnutím kvalifikovanej pracovnej sily.

Share on facebook
Facebook