Nadstavbové štúdium

“Je dvojročné štúdium určené pre absolventov učebných odborov”

Aktuálne

 

4521 L Lesné hospodárstvo

Je určené pre absolventov trojročného učebného odboru mechanizátor lesnej výroby, končí maturitnou skúškou a poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie

  • dĺžka štúdia je dva roky, počas ktorých sa žiaci učia ekologickému pestovaniu a zveľaďovaniu lesa
  • absolventi získajú vzdelanie potrebné pre riadenie lesnej prvovýroby, sú schopní vykonávať práce spojené s lesnou výrobou, vedia posúdiť množstvo a kvalitu vykonanej práce, viesť pracovný kolektív a predpísanú lesnícku dokumentáciu
  • predpokladá sa absolvovanie kurzu na výkon poľovníctva
  • absolventi môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na Technickej Univerzite vo Zvolene na lesníckych odboroch

4512 L Poľnohospodárstvo

Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov s poľnohospodárskym zameraním, ktorí týmto získajú úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

  • po skončení môžu žiaci pokračovať v štúdiu na vysokej škole, alebo sú pripravení na súkromné podnikanie. Pri dostatočnom záujme je možná špecializácia na živočíšnu výrobu

2952 L Výroba potravín

Odbor je určený pre absolventov odborov cukrár a pekár

  • absolvent je kvalifikovaný na samostatný výkon činností vo vlastnom odbore, kvalifikácia je rozšírená o manažérske zručnosti, riadenie kolektívu, sledovanie dodržiavania HACCP
  • absolvent má predpoklady pre ďalší odborný rast a celoživotné vzdelávanie vo vlastnom odbore aj príbuzných potravinárskych odboroch

 

Ostatné

 

4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Odbor je určený pre absolventov učebných odborov mechanizátor rastlinnej výroby a mechanik opravár

  • lesné stroje a zariadenia
  • absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať odborné práce v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve, pripravuje sa na kvalifikované vykonávanie činností vo vlastnom odbore, ale je adaptabilný aj pre prácu v príbuzných odboroch
  • po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou je absolvent pripravený aj na vysokoškolské štúdium na pôdohospodárskych a lesníckych školách

2737 L Sklársky a keramický priemysel

Tento odbor nadstavbového štúdia je určený pre absolventov 3 – ročných učebných odborov. V priebehu dvoch rokov pri dennej forme štúdia absolventi získajú maturitu. Študenti sa zdokonaľujú vo svojej odbornej profesii, prehlbujú a rozširujú komplexné vedomosti o sklárskej výrobe, zošľachťovaní skla, princípoch jednotlivých procesov a operácií prebiehajúcich pri tvarovaní, zdokonaľovaní a zošľachťovaní skla. Naučia sa pracovať s počítačom, získajú znalosti z ekonomických predmetov. Absolvent študijného odboru sklársky priemysel pozná jednotlivé sklárske technológie, spôsoby zošľachťovania sklených výrobkov, používanie rôznych zariadení na zdobenie skla, vie samostatne navrhovať a realizovať rôzne druhy dekorov, vrátane určenia pracovných a technologických postupov, má prehľad o výrobe skla na Slovensku a vo svete, pozná princípy tvorby výrobných nákladov, tvorby cien, základy marketingu a propagácie výrobkov. Po ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale uplatní sa aj v praxi vo vysokokvalifikovaných robotníckych profesiách, v technickohospodárských činnostiach najmä v súkromnom sektore.

Share on facebook
Facebook