Spojená škola

História

1959 - 1960

Vznik našej školy

Vznik našej školy sa datuje od školského roka 1959/60 pod názvom Poľnohospodárska učňovská škola – odbor pestovateľsko – chovateľský. Vyučovalo sa v bývalej národnej škole. Následkom územnej reorganizácie bol zrušený ONV v Poltári, čím sa uvolnili budovy bývalého ONV, MNV a okresného súdu, v ktorých sa zriadila Internátna učňovská škola, do ktorej prešli aj žiaci spolu s vyučujúcimi z bývalej Učňovskej školy z Vidinej.

1959 - 1960

1. septembra1960

Prvý školský rok

1960/61 sa začal už v nových priestoroch slávnostným otvorením 1. septembra 1960. Od tohto dňa škola niesla aj nový názov Poľnohospodárske odborné učilište v Poltári. K tomuto dátumu mala škola 98 žiakov, ktorým sa venovalo 23 zamestnancov. Riaditeľom školy sa stal Ing. Ladislav Blaho. Týmto rokom sa začína písať história školy. Vedenie učilišťa sa stále snažilo o zdokonaľovanie a zlepšovanie materiálnych a priestorových podmienok. Nakoľko pôvodné priestory školy boli pre teoretické vyučovanie, odborný výcvik a výchovu mimo vyučovania nevyhovujúce, začalo sa s úpravou budov a výstavbou nových priestorov. Prvou veľkou investičnou akciou bola výstavba nových dielní pre praktický výcvik.

1. septembra1960

1971 - 1974

Výstavba moderného komplexu

V období od roku 1971 až do roku 1974 sa podarilo vybudovať a dať do užívania moderný komplex pre odborný výcvik

1971 - 1974

1977

Prestavba

V roku 1977 sa začalo s generálnou prestavbou budovy školy a domova mládeže (DM). Postupne boli vybudované garáže, veľká spoločenská miestnosť a nová kotolňa.

1977

1. októbra 1981

Výstavba novej budovy školy s jedálňou

 Ďalšou veľkou investičnou stavbou bola výstavba novej budovy školy s jedálňou a moderne vybavenou kuchyňou, ktorá bola slávnostne odovzdaná do užívania 1. októbra 1981. Vedenie učilišťa sa ďalej snažilo zdokonaľovať podmienky pre výchovno – vyučovací proces. Vybudovanie telocvične s následnou úpravou ihrísk a materiálne vybavenie kabinetov umožnilo vytvorenie dobrých podmienok pre rozvíjanie telesných schopností a pohybovú aktivitu žiakov.

1. októbra 1981

1994

Nová budova DM

Nová budova DM bola odovzdaná do užívania v roku 1994 a zabezpečuje ubytovanie pre 90 žiakov v zariadení 1. kategórie.
Na základe uvedeného snaženia spĺňa naše Stredná odborná škola (SOŠ) všetky náročné požiadavky pre odbornú prípravu kvalifikovaných pracovníkov. Umožňuje to dobré vybavenie didaktickou technikou a zariadenie odborných učební. SOŠ v Poltári dnes pripravuje odborníkov pre potreby poľnohospodárskej praxe a potravinárstva.

1994

1. septembra 2008

Stredná odborná škola

Od 1.9. 2008 nesie naša škola názov: Stredná odborná škola.

1. septembra 2008
Share on facebook
Facebook