Trojročné odbory

 

 

“Trojročné odbory sú určené pre žiakov, ktorí úspešne ukončili základnú školu v 9. ročníku”

AKTUÁLNE TROJROČNÉ ODBORY

4575 H Mechanizátor lesnej výroby

Odbor je určený pre chlapcov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie prác v lese – jeho plným ekonomickým a ekologickým využitím. Absolventi získajú:

 • vodičské oprávnenie na nákladné auto a traktor
 • možnosť absolvovať účelový kurz na obsluhu motorovej píly, UKT, LKT, prípadne iných špeciálnych zariadení pre prácu v lese
 • po skončení štúdia má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore 4521 4 lesné hospodárstvo a získať tak úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo

  SYSTEM-DUALNEHO-VZDELAVANIA

 • je určený pre dievčatá aj chlapcov, ktorí sa naučia vykonávať práce spojené s pestovaním rastlín, chovom hospodárskych zvierat, účelne a hospodárne využívať stroje a zariadenia, ako aj organizovať práce pri výrobe a ekonomickom zhodnotení poľnohospodárskych produktov.

2964 H Cukrár

  SYSTEM-DUALNEHO-VZDELAVANIA

Tento trojročný učebný odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá, ktorí počas štúdia zvládnu:

 • hodnotenie, preberanie, uskladňovanie a prípravu surovín na spracovanie
 • výpočet spotreby surovín, ich váženie a dávkovanie
 • prípravu ciest, náplní, pečenie polotovarov a konečných výrobkov
 • výrobu modelovacej hmoty a cukrárskych ozdôb
 • prípravu zmrzlín
 • vedenie príslušných výrobných záznamov

Študenti po úspešnom ukončení školy získavajú výučný list s možnosťou priameho uplatnenia v praxi alebo s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu ukončenom maturitou a ďalším pokračovaním vo vysokoškolskom štúdiu. Počas dochádzky môžu voliteľne získať aj vodičské oprávnenie. Po vyučení si môžu zvýšiť kvalifikáciu dvojročným denným nadstavbovým štúdiom ukončeným maturitnou skúškou.

2738 H 06 Operátor sklárskej výroby – brúsenie skla

    SYSTEM-DUALNEHO-VZDELAVANIA

Tento učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá, ktorí úspešne ukončili 9. ročník ZŠ a majú zdravotnú spôsobilosť. Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v oblasti sklárskej výroby, po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore a získať úplné stredné odborné vzdelanie. Príprava je zameraná na zvládnutie pracovných činností spojených s ručným a strojovým spracovaním skla, zošľachťovacích technik, prípravy a úpravy sklárskeho materiálu, manipulácie s používaným materiálom. Absolvent ovláda prácu podľa technologického postupu, vie čítať výrobné výkresy výrobkov a využívať príslušné stroje a zariadenia. Absolventi odborov sa uplatnia v rámci sklárskeho odvetvia, pri súkromných podnikateľoch a často aj v zahraničných firmách. Majú možnosť ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.

2738 H 02 Operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov

  SYSTEM-DUALNEHO-VZDELAVANIA

Tento učebný odbor je určený pre chlapcov, ktorí úspešne ukončili 9. ročník ZŠ a majú zdravotnú spôsobilosť. Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v oblasti sklárskej výroby, po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore a získať úplné stredné odborné vzdelanie. Príprava je zameraná na zvládnutie pracovných činností spojených s ručným a strojovým spracovaním skla, zošľachťovacích technik, prípravy a úpravy sklárskeho materiálu, manipulácie s používaným materiálom. Absolvent ovláda prácu podľa technologického postupu, vie čítať výrobné výkresy výrobkov a využívať príslušné stroje a zariadenia. Absolventi odborov sa uplatnia v rámci sklárskeho odvetvia, pri súkromných podnikateľoch a často aj v zahraničných firmách. Majú možnosť ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.

OSTATNÉ TROJROČNÉ ODBORY

2466 H 04 Mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia

Je určený pre chlapcov, ktorí počas štúdia majú možnosť:

 • zoznámiť sa so strojmi a zariadeniami určenými pre prácu v lese
 • získať oprávnenie na prácu s motorovou pílou, vodičský preukaz na LKT, traktor, podľa záujmu aj na osobné a nákladné auto alebo iné oprávnenia podľa požiadaviek praxe
 • naučiť sa lesnú techniku správne používať, udržiavať a opravovať a pripravujú sa aj pre prácu v lese
 • po skončení štúdia je možnosť pokračovať v dvojročnom dennom nadstavbovom štúdiu v odbore 4526 4 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

4524 H Agromechanizátor, opravár

Tradičný poľnohospodársky odbor určený pre chlapcov, študentov prijímame bez skúšok. Počas štúdia sa pripravia na prácu v poľnohospodárskych podnikoch aj pre súkromné podnikanie:

 • získajú základné manuálne zručnosti zo zámočníctva, strojového obrábaniakovov a kováčstva
 • majú možnosť získať vodičské oprávnenia na traktor, osobné a nákladné auto
 • môžu absolvovať kurz a získať oprávnenia na samochodnú rezačku alebo obilný kombajn
 • zvládnu základné poľné práce s bežnými mechanizačnými prostriedkami v rastlinnej výrobe, ich údržbu a bežné opravy
 • po vyučení môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiou ukončeným maturitnou skúškou

4561 H 01 Poľnohospodár mechanizácia

 • je určený pre chlapcov, ktorí sa naučia obsluhovať, udržiavať a opravovať poľnohospodárske stroje a zariadenia a získavajú kvalifikáciu na obsluhu obilných kombajnov alebo samochodných poľnohospodárskych strojov.

4561 H 03 poľnohospodár – služby

 • je určený pre chlapcov a dievčatá. Absolventi sa naučia vykonávať práce v živočíšnej výrobe, pri vedení domáceho hospodárstva, poskytovať služby v oblasti stravovania a ubytovania v rámci agroturistiky a opatrovateľských služieb. Po vyučení majú absolventi možnosť získať maturitu v nadstavbovom štúdiu

3355 H 00 Stolár

Tento učebný odbor je určený pre chlapcov, ktorí sa naučia:

 • základom stolárskych prác pri výrobe nábytku
 • vyberať základnú surovinu
 • jednoduché aj pokročilé opracovanie dreva podľa jeho druhu
 • vyrábať základný stavebno-stolárskeho sortiment – okná, dvere, obloženia
 • ochranu dreva proti vonkajším vplyvom aj škodcom

4580 H 03 Chovateľ – chov oviec

Štúdium v odbore je určené pre chlapcov, ktorí sa naučia:

 • vykonávať odborné práce pri ošetrovaní všetkých vekových, úžitkových i hmotnostných kategórií oviec
 • samostatne ošetrovať ovce
 • obsluhovať technické zariadenia
 • vykonávať údržbu a opravu ovčiarskych ohrád
 • zvládnuť ručné a strojové dojenie a ošetrovanie mlieka, strihanie a triedenie vlny podľa akostných znakov
 • možnosť získať vodičské oprávnenie a po skončení štúdia pokračovať v nadstavbovom štúdiu

6489 H Hostinský, hostinská

Štúdium v odbore je určené pre chlapcov a dievčatá, ktorí sa naučia:

 • základy účtovníctva, evidencie a ekonomiky
 • základy psychológie, spoločenského správania vo vzťahu k hosťom a komunikáciu s nimi
 • uplatňovanie gastronomických pravidiel racionálnej výživy, receptúry a technologické postupy pri príprave jedál teplej a studenej kuchyne a nápojov a ich estetickú úpravu
 • zásady zabezpečovania výrobnej, obslužnej a ubytovacej činnosti
 • zásady stolovania, jednoduchú a zložitú techniku obsluhy
 • skladovanie, ošetrovanie a uchovávanie potravín a ich expedíciu
 • tvorba a výpočet vlastných kalkulácií jedál a nápojov
 • používanie strojov, zariadení a inventáru hostinských zariadení
 • zásady recepčnej, ubytovacej a obslužnej činnosti v ubytovacích zariadeniach
 • základom reklamnej a propagačnej činnosti v hostinských zariadenia a cestovnom ruchu
 • uplatňovanie hygienických, bezpečnostných, protiepidemických a zdravotných zásad a platných noriem vo výrobných, odbytových a ubytovacích strediskách

2962 H 00 Pekár

Učebná odbor vhodný pre chlapcov aj dievčatá, v ktorom sa naučia:

 • normovať spotrebu surovín a pomocných materiálov podľa objednávok
 • viesť evidenciu a účtovníctvo
 • vytvárať odborné receptúry pre pekárenské výrobky
 • organizovať prácu na pracovisku
 • viesť príslušnú dokumentáciu

Študenti po úspešnom ukončení školy získavajú výučný list s možnosťou priameho uplatnenia v praxi alebo s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu ukončenom maturitou a ďalším pokračovaním vo vysokoškolskom štúdiu. Počas dochádzky môžu voliteľne získať aj vodičské oprávnenie. Po vyučení si môžu zvýšiť kvalifikáciu dvojročným denným nadstavbovým štúdiom ukončeným maturitnou skúškou.

2978 H Cukrár – Pekár

Pre chlapcov aj dievčatá je určený tento učebný odbor, v ktorom sa žiaci naučia:

 • normovať spotrebu surovín a pomocných materiálov podľa objednávok
 • viesť evidenciu a účtovníctvo
 • vytvárať odborné receptúry pre pekárenské výrobky
 • organizovať prácu na pracovisku
 • viesť príslušnú dokumentáciu

Študenti po úspešnom ukončení školy získavajú výučný list s možnosťou priameho uplatnenia v praxi alebo s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu ukončenom maturitou a ďalším pokračovaním vo vysokoškolskom štúdiu. Počas dochádzky môžu voliteľne získať aj vodičské oprávnenie. Po vyučení si môžu zvýšiť kvalifikáciu dvojročným denným nadstavbovým štúdiom ukončeným maturitnou skúškou.

2738 H 04 Operátor sklárskej výroby- maľba skla a keramiky

Tento učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá, ktorí úspešne ukončili 9. ročník ZŠ a majú zdravotnú spôsobilosť. Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v oblasti sklárskej výroby, po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore a získať úplné stredné odborné vzdelanie. Príprava je zameraná na zvládnutie pracovných činností spojených s ručným a strojovým spracovaním skla, zošľachťovacích technik, prípravy a úpravy sklárskeho materiálu, manipulácie s používaným materiálom. Absolvent ovláda prácu podľa technologického postupu, vie čítať výrobné výkresy výrobkov a využívať príslušné stroje a zariadenia. Absolventi odborov sa uplatnia v rámci sklárskeho odvetvia, pri súkromných podnikateľoch a často aj v zahraničných firmách. Majú možnosť ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.

2738 H 03 Operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla

Tento učebný odbor je určený pre chlapcov, ktorí úspešne ukončili 9. ročník ZŠ a majú zdravotnú spôsobilosť. Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v oblasti sklárskej výroby , po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore a získať úplné stredné odborné vzdelanie. Príprava je zameraná na zvládnutie pracovných činností spojených s ručným a strojovým spracovaním skla, zošľachťovacích technik, prípravy a úpravy sklárskeho materiálu, manipulácie s používaným materiálom. Absolvent ovláda prácu podľa technologického postupu, vie čítať výrobné výkresy výrobkov a využívať príslušné stroje a zariadenia. Absolventi odborov sa uplatnia v rámci sklárskeho odvetvia, pri súkromných podnikateľoch a často aj v zahraničných firmách. Majú možnosť ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.

Share on facebook
Facebook