„Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu“

 

„Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu“

Informačná kancelária pre obete Banská Bystrica realizovala zasadnutie regionálnej platformy
banskobystrického kraja, ktoré bolo zamerané na tému „Oznamovacia a upozorňovacia povinnosť
voči zodpovedným orgánom“, a to najmä v súvislosti s obeťami z radov detí a mládeže, ktoré sa môžu
stať obeťami rôznych trestných činov a pri ktorých identifikácii zohráva významnú úlohu prostredie,
častokrát najmä osoby prvého kontaktu (ako napríklad sú pedagógovia, iní odborní zamestnanci škôl).

Našou snahou je podporiť pedagógov a zástupcov škôl pri plnení si oznamovacej povinnosti voči zodpovedným orgánom.

V záujme upriamenia pozornosti aj na trestnoprávne dôsledky vyplývajúce z prípadného neplnenia si
tejto povinnosti bola vypracovaná brožúra, ktorá podáva bližšie informácie a odporúčania k danej
problematike.

Link na brožúru: https://www.minv.sk/?brozury-a-letaky&subor=460943.

Viac informácií o činnosti odboru prevencie kriminality MV SR a činnosti informačných kancelárií
nájdete na stránke: https://www.minv.sk/ v sekcii Ministerstvo vnútra/Prevencia kriminality/Pomoc
obetiam.

web: http://prevenciakriminality.sk

neoznamenie tc

 

Share on facebook
Facebook